Комуникация

Children First
Защитата на децата, които са свидетели на домашно насилие е приоритет.

Комуникационната дейност е неразделна част от проекта, който има амбициозната цел да отговори на необходимостта от подобряване на качеството на обществените и частните услуги, предоставяни на деца, свидетели на домашно насилие. За постигане на тази цел проект ДЕЦАТА НА ПЪРВО МЯСТО се насочва към съвместни усилия на организации и политици, ангажирани със сериозния проблем за свидетелите на насилие чрез интегрирано действие с 3 конкретни цели:

  • Създаване на обща рамка и идентифициране на основните характеристики на свидетели на домашно насилие (например симптоматика, ефекти от травми) в подкрепа на работата на  професионалистите
  • Усъвършенстване на уменията на професионалистите, работещи в определени критични области
  • Насърчаване на сътрудничеството и използването на мултидисциплинарни и цялостни подходи сред представителите на целевите групи.

В допълнение на горепосочената рамка, конкретните комукационни цели са следните :

  • визуална и текстова обработка на изработените проектни документи (насоки ,  национални протоколи, учебни материали) съобразени с тяхното целесъобразно използване. За целта ще бъдат произведени видеоклипове, инфографики, банери и други промоционални материали.
  • разпространение на разработения инструментариум за обучение и останалите други документи след екипите на гражданските и публичните организации, които са отговорни за регулирането и / или предоставянето на услуги на жертвите на домашно насилие, за да се увеличи тяхното въздействие и прилагане.
  • разпространение на методологията на проекта и важните изводи от проучването на добрите практики на европейско ниво в посока на устойчивост на проектните действия.

Канали

Комуникационната стратегия ще бъде изградена върху система от комуникационни канали, включваща и този сайт, в който ще се събира и разпространява информация за проекта

(дейности, цели, методология и резултати).

Социални мрежи

Създадени са профили във в Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn  на проект  ДЕЦАТА НА ПЪРВО МЯСТО . Във всеки един от тези профили постоянно ще се споделят новини, снимки и видеоклипове. Това, заедно с настоящия сайт ще стимулира хората да следят резултатите от проекта и да участват в дискусиите по темата. Комуникационните материали ще бъдат адаптирани в зависимост от спецификите на съответните социални мрежи.

Видео

Ще бъдат създадени 4 видеа с обобщения на основния проблем, разглеждан по време на проекта.

Събития

В допълнение на онлайн активностите ще бъдат организирани и публични събития. Предвидени са цикъл от информационни дни (общо три) в университети в трите страни партньори – Италия, България и Гърция; три срещи в общини Кастел ди Сангро, Сулмона, Кардица и Русе и заключителна конференция.

Towards a Child-friendly justice

How to intervene: a guide for operators

Woman Empowerment as a part of the solution

Witnessed violence: an underestimated problem

Children First - Защитата на децата – свидетели на домашно насилие е приоритет.