Партньори

Children First
Защита и подкрепа на жертвите и свидетелите на домашно насилие

Horizon Service е италианска неправителствена организация, основана през 1998 г. със седалище в Сулмона, Италия. Създаденото сдружение в обществена полза, е израз на „активното гражданство“ на група млади хора и работи в подкрепа на най-нуждаещите се. В центъра на всички дейности на организацията е човекът, особено тези хора, които са с по-малко възможности.

Накратко мисията на организацията може да бъде описана със следните ключови думи:

 • ВЗАИМНОСТ: приоритетната цел на кооперацията е да предлага най-добрите икономически, професионални и социални условия за своите членове; гарантиране на равни възможности; насърчаване на личния им избор .
 • ОРИЕНТИРАНОСТ КЪМ КЛИЕНТА: удовлетвореността на потребителите и клиентите е в центъра на дейността, ориентирана към ефикасност и добавена стойност на предлаганите услуги.
 • СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ: организацията е активен и отговорен участник в живота на областта и допринася за повишаване на благосъстоянието на общността.

Понастоящем Horizon Service работи в сектора на здравеопазването, социалния и образователния сектор, като извършва дейности по проектиране и управление на различни видове индивидулни услуги, предназначени за различни потребителски цели. Услугите са организирани като интегрирана система, в която всички те допринасят за подобряване на благосъстоянието на потребителите.

CISMAI – Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia е създадена през 1993 г. по инициатива на няколко италиански организации, действащи в областта на закрилата и грижите за непълнолетните  . Това е организация, съставена от над 100 асоциирани сдружения и хиляди индивидуални членове. В допълнение, CISMAI е член на ISPCAN (Международното дружество за превенция на насилието над деца и тяхното неглижиране) – международна мрежа от оператори, изследователи и професионалисти, работещи в областта на превенцията на насилието над деца.

Основната цел на CISMAI е да създаде постоянно културно и образователно място в областта на проблемите, свързани с дейността по превенция и работа с насилието над непълнолетни лица, с особен акцент върху насилието в семейната среда.

За да постигне тази цел, CISMAI действа в следните области:

 • насърчава координацията и обмена между обществени и частни центрове и служби, които работят в областта на превенцията и лечението при малтретиране на непълнолетни лица;
 • разработва насоки за справяне със ситуации и разписва протоколи за интервенция, които могат да бъдат използвани от различните заинтересовани страни;
 • насърчава контактите и обмена с политически и институционални сили, за да се определят приоритетите за действия за борба с насилието над непълнолетни;
 • популяризира конференции, семинари, дебати, изследвания, публикации, курсове за обучение;
 • поддържа контакти и сътрудничество с други национални и международни асоциации, ангажирани в защитата на правата на момчетата и момичетата.

ARES 2.0 е компания, специализирана в социално-икономически проучвания, институционална комуникация, управление на проекти и обучение.

В момента компанията работи чрез мрежа от 35 експерти в областта на статистическите, икономическите и социалните науки, обучители, комуникационни експерти, хора, изработващи видеоматериали, професионалисти в областта на създаване и управление на проекти.

Областите на интерес на ARES 2.0 са: трудов пазар и професионално обучение, устойчивост и сигурност, благосъстояние, социални политики и гражданство, сива икономика и престъпност, местно развитие и конкурентоспособност на бизнеса, индустриална политика и местно производство. В портфолиото на компанията през последните пет години са 71 изследователски продукта, 43 комуникационни кампании и 81 разработени аудиовизуални продукта.

След 2013 г., следвайки предизвикателствата и възможностите, идващи от световния пазар, Ares тръгва по пътя на интернационализация и създава специализирана структура . Възползвайки се от експертния опит и мрежата от контакти в резултата на управлението на , множество сложни национални проекти и наред с новата експертиза в управлението на европейски проекти, днес ARES 2.0 е компания, способна да използва разнообразните  възможности за финансиране, идващи от ЕС,чрез разработване на различни изследователски и социални проекти.

Център за развитие на устойчиви общности (създадена „Фондация Джендър проект в България“) е независима, неправителствена организация в обществена полза, учредена през 1994 г. от жени активистки и професионалистки в различни области. Тя се утвърждава като Advocacy Group /Група за застъпничество/ която работи за :

 • повишаване на чувствителността на българското общество по проблемите на равнопоставеността на двата пола;
 • засилване нетърпимостта на формиращото се гражданско общество в България към проявите на насилие срещу жените у дома, на пазара на труда и на работното място;
 • промяна на законовата уредба в защита на жените и децата, пострадали от домашно насилие;
 • образоване на деца и млади хора по въпросите на човешките права и регламентираните национални и международни норми, гарантиращи тези права;
 • участие на медиите при дискутиране на джендър проблематиката;
 • усвояване на успешните практики на чуждестранни неправителствени организации и професионалното им адаптиране към реалностите в България;
 • подпомагане и окуражаване на жените за започване на собствен бизнес;
 • постигане на по-голямо участие на жените в политиката и властта и създаване на национално женско лоби.

WOMENS CENTER OF KARDITSA(WCK) е общинска организация с нестопанска цел, създадена през 1992 г. Това е най-старият център за подкрепа на жени в Гърция и единственият който „принадлежи“ на местните власти – Община Кардица. Той също така е член на Националната мрежа, която работи под егидата на Генералния секретариат за равенство между половете в Гърция, който подпомага жените, преживели насилие, основано на пола.

Основната грижа на WCK е непрекъснатата работа  с мрежа от изпълнителни директори и организации на местно, регионално, национално и транснационално ниво, за предоставяне на най-добрите и по-ефективни услуги на жените от префектура Кардица.

Визията на WCK е, че мъжете и жените могат да имат равни права и отговорности по отношение на работа, семейство, политика, авторитет, свободно време в свят без насилие, основано на пола.

WCK изпълнява национални, регионални, местни и европейски проекти, насочени към:

 • насърчаване на равни възможности
 • борба срещу дискриминацията и неравенството в работната среда, премахване на професионалната сегрегация
 • съчетаване на професионален и семеен живот – като доставчик на две услуги за деца на възраст от 2 месеца до предучилищна възраст
 • информиране и активиране на гражданите по въпроси на социалното неравенство спрямо жените
 • повишаване на чувствителността на гражданите срещу насилието над жени, тийнейджъри, деца
 • популяризиране на добри практики по горепосочените дейности.

Сдружение „Център Динамика“ работи по проблемите на превенцията и защитата от домашно насилие в Русенска област. Екипът на центъра работи активно от създаването си за информиране на обществеността по проблемите на насилието над жени и деца и си сътрудничи с много държавни служби и институции – полиция, съд, прокуратура, здравни заведения, както и неправителствени организации от страната и чужбина.

Услуги, предоставяни от центъра: Консултативен център за подкрепа на жени и деца, преживели насилие; Социално обслужване – Антикризисен център със специално създадени програми за превенция:

 • Програми за развитие на социални компетентности – Умения за решаване на проблеми; умения за търсене на работа; комуникационни умения и междуличностно взаимодействие. Групови обучения, водени от квалифицирани преподаватели от екипа с участници от клиентите на центъра;
 • Обучителни програми – интерактивно обучение за ученици, свързани с проблемите на насилието и предотвратяването на рисково сексуално поведение сред младите хора.

От 2009 г. има младежки клуб доброволци ДОМИНО (момичета и момчета от 15 до 19 години) и обучители, компетентни по въпросите за правата на човека, дискриминацията и здравето.