Проектът

Children First
Усъвършенстване на местно ниво на уменията на практикуващите професионалисти , които работят с деца, станали свидетели на насилие

Цели

„Децата на първо място“ е европейски проект, който има за цел да подобри качеството на предлаганата помощ и подкрепа, оказвана на деца – свидетели на домашно насилие. По-конкретно, проектът има за цел да повиши уменията на професионалистите, активни в справянето, откриването, и дори в превенцията на случаи на свидетели на домашно насилие, както и да засили сътрудничеството между различните страни, участващи в процеса.

По време на проекта са предвидени обучителни дейности, разработка на насоки за работа и споразумения за действие на местно ниво като основа за разработка  на бъдещ инструментариум, фокусиран върху сътрудничеството между различните специализирани институции.

В тази рамка основните цели на проекта са:

 • Да допринесе за прилагането на 10-те ПРИНЦИПА ЗА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО чрез подобряване на качествените услуги за децата, свидетели на домашно насилие (СДН) чрез ангажирането на специалисти с дългогодишен опит в работата с деца , които познават техните права и протичането на процеса на тяхното психическо развитие .
 • Усъвършенстване на уменията на професионалистите, работещи в избрани критични области;
 • Насърчаване на сътрудничеството, мултидисциплинарния подход и цялостна методика за координация между местнитe институции, заинтересованите страни и практиците.
 • Засилване на сътрудничеството между компетентните регионални власти, НПО, заинтересовани страни, използвайки партньорската мрежа от организации като средство за разпространение на резултатите от проекта и идеите, развити по време на на изпълнението на проекта

Дейности

Дейностите по проект CHILDREN FIRST са  следните:

 • Предварителна оценка на основните последици и присъщите характеристики на децата, свидетели на домашно насилие във всяка една страна – партньор; да се установят нуждите от обучение на професионалистите въз основа на кабинетно проучване и дейности с активно участие на професионалистите в събирането на данни.
 • Създаване на обучителни модули с цел създаване на обща теоретична и оперативна рамка за различните организации и в съответствие с основните европейски и национални разпоредби.
 • Реализиране на пилотен модул на овластяване, чрез който майките и техните деца да придобият нужните житейски умения за икономическо овластяване и придобиване на устойчивост. ,
 • Участие на местни заинтересовани страни и институции с цел прилагане на новоразработените оперативни протоколи.

МЕТОДОЛОГИЯ

Children First приема идеята, че активната ангажираност, която стимулира рефлективни практики и съвместното проучване сред социалните и професионални участници, е от ключово значение за ефективните политики и конкретните промени в нагласите сред професионалистите на следващ етап. В този смисъл различните дейности са замислени като процес, при който ангажираността и сътрудничеството ще доведат до окончателни споделени резултати с цел подобряване на уменията на професионалистите, за повишаване на способността за намеса / реакция на местните институции, за овластяване на майките и децата.

Очаквани резултати

Children First приема като основен принцип прякото участие на всички основни участници на етапите на интервенция при деца, свидетели на домашно насилие. По-специално проектът е насочен към:

 • Професионалисти: а) социални работници и ръководители на социални услуги; б) Здравни специалисти (психолози, специалисти по психомоторика, детски невропсихиатри, логопеди, педиатри, педиатрични медицински сестри), в) съдии, г) адвокати, д) полицейски служители, работещи в съответните общини и граждански организации/ неправителствени организации
 • Майки и деца, засегнати от домашно насилие
 • Лицата, определящи политиката / законодатели и представители на институциите, имащи съществена роля в защитата на правата на детето на местно ниво / на европейско равнище

Очакваните резултати за всяка от горепосочените група са следните:

Практици:

 • Спазване на стандартизирана и единна процедура за откриване и работа с деца, свидетели на домашно насилие
 • Повишаване на знанията и уменията за използване на методи и инструменти, подходящи за съответните нужди, критични състояния  при работа с такива случаи
 • По-активни и обединени професионални действия (свързани с активно ангажиране, рефлексивна практика и за сътрудничество)

Майки и деца:

 • Изграждане на устойчиви умения и висока степен на овластяване
 • Създаване на по-ефективни и цялостни услуги за подкрепа
 • Създаване на по-голям респект към властите и чувство за сигурност от получената компетентна експертна помощ
 • По-лесно и ефективно взаимодействие с компетентните органи и професионалисти

Законодатели и представители на  институции:

 • Засилено сътрудничество и координация между институции, полицейски служители, адвокати, съдии, социални и здравни работници и други представители на целевите групи;
 • Ежедневно предоставяне на услуги на деца – свидетели на домашно насилие, в съответствие с принципите, заложени в европейското законодателство (например Раздел IV-V от Истанбулската конвенция, Директива 2012/29 / ЕС, Конвенцията за правата на детето),
 • По-ефективни услуги, особено такива с висока степен на неотложност  (настаняване, необходимост от медицинска помощ и др.);
 • Съкращаване на сроковете за разпределяне на делата между отделните институции
 • Съобразено с възрастта психосоциално консултиране на деца-свидетели на всички форми на насилие