Το Πρόγραμμα

Children First
Βελτιώνοντας τις τοπικές υπηρεσίες για μια πιο αποτελεσματική και παιδοκεντρική προσέγγιση στη βία του αμέτοχου θεατή

Στόχοι

Το Children First είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρώπη και στοχεύει στη βελτίωση των υπηρεσιών βοήθειας και υποστήριξης των παιδιών που είναι μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας. Ειδικότερα, το πρόγραμμα στοχεύει στην αύξηση των προσόντων των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο, για την αντιμετώπιση και τον εντοπισμό, ακόμη και εκ των προτέρων, περιπτώσεις παιδιών μαρτύρων ενδοοικογενειακής βίας, με την ενίσχυση της συνεργασίας των διαφόρων μερών που εμπλέκονται στα θέματα αυτά.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα υλοποιηθούν εκπαιδεύσεις σε επαγγελματίες του πεδίου. Περιφερειακές οδηγίες και τοπικές συμφωνίες θα αναπτυχθούν για να προωθήσουν στο μέλλον εργαλεία, με στόχο τη συνεργασία των διαφόρων εξειδικευμένων κέντρων.

Στο πλαίσιο αυτό, κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Να συμβάλει στην εφαρμογή των 10 αρχών για ολοκληρωμένα συστήματα προστασίας των παιδιών με τη βελτίωση των ποιοτικών υπηρεσιών για τα παιδιά μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας (WDV), με τη συμμετοχή εξειδικευμένων επαγγελματιών που εργάζονται με παιδιά για πολλά χρόνια, που γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, την υγιή διαδικασία ψυχοσωματικής ανάπτυξής τους και που έχουν επαρκή εκπαίδευση στον τομέα της προστασίας των παιδιών.
 • Να βελτιώσει τις δεξιότητες, τα προσόντα των επαγγελματιών που εργάζονται σε επιλεγμένους κρίσιμους τομείς για να βοηθήσουν τα παιδιά που είναι θύματα- μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας WDV.
 • να προωθήσει τη συνεργασία, διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση μεταξύ των τοπικών φορέων, των ενδιαφερομένων και των επαγγελματιών του πεδίου
 • να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ αρμόδιων περιφερειακών/τοπικών αρχών, ΜΚΟ, ενδιαφερομένων μερών που χρησιμοποιούν το δίκτυο των εταίρων, ως όχημα για την προώθηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος και των εννοιών που αποκτήθηκαν κατά την υλοποίηση του

Δράσεις

Το πρόγραμμα CHILDREN FIRST περιλαμβάνει τις δράσεις:

 • Προκαταρκτική αξιολόγηση προκειμένου να κατανοηθούν όλες οι κύριες επιπτώσεις και τα χαρακτηριστικά του φαινομένου της βίας που αναπτύσσεται στο παιδί μάρτυρα ενδοοικογενειακής βίας, Witness Domestic Violence, WDV, σε κάθε χώρα, καθώς και ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών των επαγγελματιών, ενέργειες οι οποίες βασίζονται στη desk analysis και τη συμμετοχή των επαγγελματιών στη συλλογή δεδομένων
 • Δημιουργία εκπαιδευτικών μοντέλων για τη δημιουργία ενός κοινού θεωρητικού και επιχειρησιακού πλαισίου, προκειμένου να μειωθεί το λειτουργικό χάσμα μεταξύ διαφόρων φορέων, αλλά και κρίσιμων ευρωπαϊκών και εθνικών κανονισμών.
 • Υλοποίηση πιλοτικής διαδικασίας ενδυνάμωσης, καθοδήγησης μητέρων και παιδιών σε διαδικασίες οικονομικής ενδυνάμωσης/ επιχειρηματικότητας, αλλά και δεξιοτήτων ζωής και ανθεκτικότητας
 • Συμμετοχή τοπικών ενδιαφερόμενων μερών και φορέων για την επικύρωση νέων πρωτοκόλλων λειτουργίας.

Μεθοδολογία

Το πρόγραμμα Children First βασίζεται στη γενική ιδέα ότι η ενεργή δέσμευση,  των κοινωνικών και επαγγελματικών παραγόντων, είναι το κλειδί για αποτελεσματικές πρακτικές και συγκεκριμένες αλλαγές στη στάση των επαγγελματιών. Μ’ αυτή την αντίληψη, οι διάφορες δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί ως μια διαδικασία όπου η δέσμευση και η συνεργασία θα οδηγήσουν τελικά σε κοινά παραδοτέα, για τη βελτίωση των δεξιοτήτων -προσόντων των επαγγελματιών, την αύξηση της ικανότητας παρέμβασης των τοπικών θεσμών, την ενδυνάμωση των μητέρων και των παιδιών.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Το Children First βασίζεται στην άμεση συμμετοχή όλων των κύριων παραγόντων σε όλα τα στάδια παρέμβασης στο παιδί θύμα της WDV.

Συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει σε:

 • Επαγγελματίες: α) κοινωνικοί λειτουργοί και υπεύθυνοι κοινωνικών υπηρεσιών. β) Επαγγελματίες υγείας (ψυχολόγοι, ψυχοκινητικοί, παιδικοί νευροψυχίατροι, λογοθεραπευτές, παιδίατροι, παιδιατρικές νοσοκόμες), γ) δικαστές, δ) δικηγόροι, ε) αστυνομικοί που εργάζονται για τους δήμους και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
 • Μητέρες και παιδιά θύματα ενδοοικογενειακής βίας
 • Παράγοντες πολιτικής και θεσμοί σχετικοί με την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού σε τοπικό/κοινοτικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Για κάθε έναν από αυτούς τους στόχους αναμένουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Επαγγελματίες

 • χρήση τυποποιημένης και ομοιόμορφης διαδικασίας για τον εντοπισμό και τη θεραπεία περιπτώσεων WDV
 • αυξημένες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με μεθόδους και εργαλεία που είναι πιο κατάλληλα για συγκεκριμένες ανάγκες, κρίσεις στη θεραπεία αυτών των περιπτώσεων
 • ενεργητική και περισσότερο συνεργατική στάση των επαγγελματιών (που σχετίζονται με ενεργή δέσμευση, αντανακλαστική πρακτική και συνεργατική έρευνα)

Μητέρες και παιδιά

 • ενδυνάμωση και αυξημένες δεξιότητες αντοχής
 • να βασίζονται σε πιο αποτελεσματικές και ολιστικές υπηρεσίες θεραπείας
 • να επιδείξουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη προς τις αρχές και να αισθάνονται προστατευμένες/α από ένα σύνολο αρμόδιων και συντονισμένων εξειδικευμένων επαγγελματιών
 • να αλληλεπιδρούν με τις αρμόδιες αρχές και τους επαγγελματίες πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά

Δημιουργοί πολιτικής και θεσμοί

 • Αύξηση της συνεργασίας και κατανόησης μεταξύ θεσμικών οργάνων, αστυνομικών, δικηγόρων, δικαστών, κοινωνικών λειτουργών και επαγγελματιών υγείας, καθώς και της ομάδας – στόχου των υπηρεσιών τους.
 • Καθημερινή παροχή υπηρεσιών προς παιδιά που είναι θύματα WDV, σύμφωνα με τις αρχές που περιέχονται στη νομοθεσία της ΕΕ (π.χ. Σύμβαση Κωνσταντινούπολης IV-V, Οδηγία 2012/29 / ΕΕ, UNRCR),
 • Αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών, ειδικά σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης (διαμονή, βοήθεια υγείας κ.λπ.)
 • Μειωμένος απαιτούμενος χρόνος για την παραπομπή των υποθέσεων
 • Καταλληλότερη, σύμφωνα με την ηλικία ψυχοκοινωνική συμβουλευτική για παιδιά μάρτυρες κάθε μορφής βίας