Инструментариум

Children First
Усъвършенстване на местно ниво на уменията на практикуващите професионалисти , които работят с деца, станали свидетели на насилие

Цел

Проект Children First е насочен към подобряване на качеството  на услугите, предоставяни от обществени и частни доставчици в   помощ и подкрепа на непълнолетни лица, свидетели на домашно насилие. По-специално идеята е да се повиши способността на професионалистите в разпознаването и  работата със случаи на деца, свидетели на домашно насилие, при създаването на подкрепена с примери обучителна рамка,  включваща мултидисциплинарно сътрудничество и нови холистични методи за работа с деца посредством разработването на практически международни насоки и 3 местни протокола.

Проучване

Предвидените дейности по проект CHILDREN FIRST са  следните:

 • Предварителна оценка на основните последици и присъщите характеристики на децата, свидетели на домашно насилие във всяка една страна – партньор; да се установят нуждите от обучение на професионалистите въз основа на кабинетно проучване и  дейности с активно участие на професионалистите в събирането на данни.
  Download the Comparative International Report on witnessed violence in three EU member states (EN)
 • Създаване на обучителни модули с цел създаване на обща теоретична и оперативна рамка за различните организации и в съответствие с основните европейски и национални разпоредби.
 • Реализиране на пилотен модул на овластяване, чрез който майките и техните деца да придобият нужните житейски умения за икономическо овластяване и придобиване на устойчивост. ,
 • Участие на местни заинтересовани страни и институции с цел прилагане на новоразработените оперативни протоколи.

Наръчник за обучение

Изследователската дейност е в  основата за изграждане на инструментариум за обучение, насочен към:

 • Повишаване на знанията относно основните аспекти и разпознаване на характеристиките на свидетелство на насилие, последиците по отношение на разкриването и последващата работа при спазване на въведените практики и закони на ЕС
 • Налагане на култура на сътрудничество между професионалисти от различни местни организации с нестопанска цел, работещи в отделни области, свързани с явлението свидетели на насилие

Обучението обхваща следните теми:

 • Модул 1: Законодателна и институционална рамка на ЕС за откриване и работа със случаи на свидетели на насилие. Успешни практики на европейско ниво.
 • Модул 2: Установени европейски норми за междуинституционалното и мултидисциплинарното сътрудничество, както на национално, така и на транснационално равнище.
 • Модул 3: Овластяване на жени – майки на деца, свидетели на насилие.
 • Модул 4: Овластяване на деца, свидетели на домашно насилие.

Download the Toolkit: EngItGrBg

Guidelines

Download the Guidelines: EngItGrBg