Εργαλειοθήκη

Children First
Improving Local Services for a More Effective and Child-Centred Approach to Witnessed Violence

Στόχος

Το Children First στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της βοήθειας και της υποστήριξης που παρέχονται από δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες σε ανηλίκους οι οποίοι είναι θύματα WDV. Συγκεκριμένα, η ιδέα είναι να βελτιωθεί η ικανότητα των επαγγελματιών να αναγνωρίζουν/αντιμετωπίζουν περιπτώσεις WDV και να δημιουργούν ένα πλαίσιο βασισμένο στη διεπιστημονικότητα, τη συνεργασία, τις νέες ολιστικές θεραπείες του παιδιού με τη χρήση πρακτικών και διεθνών κατευθυντήριων γραμμών, καθώς και 3 τοπικών πρωτοκόλλων.

Έρευνα

Το πρόγραμμα CHILDREN FIRST προβλέπει:

 • Μια προκαταρκτική αξιολόγηση προκειμένου να κατανοηθούν όλες οι κύριες επιπτώσεις και τα χαρακτηριστικά του φαινομένου WDV σε κάθε χώρα, καθώς και να προσδιορισθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των επαγγελματιών, με βάση την ανάλυση τεκμηρίωσης και τη συμμετοχή των επαγγελματιών στη συλλογή δεδομένων
  Download the Comparative International Report on witnessed violence in three EU member states (EN)
 • Τη δημιουργία εκπαιδευτικών μοντέλων, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα κοινό θεωρητικό και επιχειρησιακό πλαίσιο, προκειμένου να μειωθεί το λειτουργικό χάσμα μεταξύ διαφόρων επαγγελματιών και οργανισμών, αλλά και μεταξύ κρίσιμων ευρωπαϊκών και εθνικών κανονισμών.
 • Η πραγματοποίηση πιλοτικής διαδικασίας ενδυνάμωσης, καθοδήγησης μητέρων και παιδιών σε διαδικασίες οικονομικής ενδυνάμωσης/ επιχειρηματικότητας και δεξιοτήτων ζωής και ανθεκτικότητας
 • Η συμμετοχή τοπικών ενδιαφερόμενων και ιδρυμάτων για την επικύρωση νέων επιχειρησιακών πρωτοκόλλων.

Η εκπαιδευτική εργαλειοθήκη

Η έρευνα θα είναι η βάση για τη δημιουργία ενός εργαλείου κατάρτισης με στόχο:

 • Να αυξήσει τη γνώση και τις δεξιότητες σε βασικές πτυχές της βίας που προέρχεται από μαρτυρία, στα χαρακτηριστικά και τις επιπτώσεις της σχετικά με την ανίχνευση και τη θεραπεία, με βάση τις πρακτικές και τους νόμους της ΕΕ
 • Να διαδώσει μια νοοτροπία συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών που εργάζονται σε διαφορετικούς τομείς που σχετίζονται με το φαινόμενο της WDV και μεταξύ επαγγελματιών διαφορετικών τοπικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών στις περιοχές υλοποίησης του προγράμματος.

 

Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης θα καλύψει τα ακόλουθα θέματα:

 

 • Ενότητα 1: Πλαίσιο της ΕΕ για τον εντοπισμό και τη θεραπεία περιπτώσεων WDV και βασικά παραδείγματα επιτυχημένων κατευθυντήριων γραμμών για επαγγελματίες σε επίπεδο ΕΕ
 • Ενότητα 2: Πλαίσιο της ΕΕ για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και διεπιστημονικής συνεργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο.
 • Ενότητα 3: Ενδυνάμωση γυναικών, οι οποίες είναι μητέρες παιδιών θυμάτων WDV
 • Ενότητα 4: Ενδυνάμωση παιδιών, μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας.

Download the Toolkit: EngItGrBg

Guidelines

Download the Guidelines: EngItGrBg